środa, 14 listopada 2001

Kwesta 2001

Dotyczy: sprawozdania ze zbiórki pieniężnej.


            W dniu 1 i 2-go listopada 2001 roku została przeprowadzona przez Towarzystwo Miłośników Andrychowa zbiórka pieniężna (kwesta) na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie.
W dniu 2-go listopada 2001 roku Członkowie Zarządu w składzie:

1)      Aleksander Nidecki             (Prezes),
2)      Tomasz Bizoń                     (Członek),
3)      Adam Hyziński                    (Członek),
4)      Aleksander Toma                (członek),

rozpieczętowała puszki i przeliczyła zebraną kwotę. W wyniku przeliczenia stwierdzono że zebrana kwota wynosi 2.458, 34 zł. (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 34/100 zł.).
            Pieniądze zostaną umieszczone na koncie Towarzystwa w Banku Spółdzielczym i zo­staną wykorzystane zgodnie z celem zbiórki na remont pomników na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie.
    
                                                                                                         Prezes TMA
                                                                                                         Aleksander Nidecki