poniedziałek, 14 stycznia 2002

Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Andrychowa za 2001 rok     Towarzystwo Miłośników Andrychowa powstało 31-go maja 1976 roku i zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 2/1976r. Jest jedną z organizacji pozarządowych które uważa się za trzecią siłę sprawczą rozwoju kraju.
Zgodnie ze statutem – terenem działania „Towarzystwa” jest miasto Andrychów, a jego działania obejmują zagadnienia historyczne, kulturalne, krajoznawcze i społeczno-gospodarcze. –Towarzystwo jest stowarzyszeniem Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury.

Pierwszym prezesem Towarzystwa był dr Jan Stworzewicz, następnie Stanisław Malinka(1980-85), lekarz med. Jacek Matlak (1985-90), a od 1990 roku mgr Aleksander Nidecki.
Obecnie skład Zarządu Towarzystwa wybrany 25-go maja 2001 roku przedstawia się jak niżej:

1)      mgr Aleksander Nidecki                          Prezes;
2)      mgr Jan Zieliński                                      Z-ca Prezesa;
3)      mgr Janina Firztel-Piętak                         Sekretarz;
4)      Antonina Szymak                                    Skarbnik;
5)      Tomasz Bizoń                                          Członek;
6)      lek. med. Ewa Liszka-Gąsior                   Członek;
7)      Stefan Jakubowski                                   Członek;
8)      Adam Hyziński                                        Członek;
9)      Aleksander Toma                                     Członek.

Komisja Rewizyjna:

1)      Kazimierz Jończy                                     Przewodniczący;
2)      Andrzej Hasiak                                        Z-ca Przewodniczącego;
3)      Jan Żydek                                                Członek.

Do osiągnięcia Statutowych celów Towarzystwo zdąża przez:

-         promowanie wszelkiej dokumentacji związanej z historią miasta – jej kulturą materialną,
-         prowadzenie badań nad dziejami Andrychowa i udostępnianie zasobów do opracowań jego historii,
-         organizowanie spotkań przy świecach na temat historii, teraźniejszości i przyszłości miasta,
-         upowszechnianie wiedzy o mieście w ramach edukacji regionalnej, która winna być animatorem odrodzenia rodzimej kultury tożsamości z „Małą Ojczyzną”,
-         popieranie regionalnych twórców kultury i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
-         współdziałanie z władzami miasta i organizacjami w zakresie ochrony zabytków, pomników przyrody i szeroko pojętego środowiska,
-         propagowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych miasta Andrychowa by stało się ono „stolicą” Małego Beskidu.

            Towarzystwo zorganizowało Izbę Regionalną Ziemi Andrychowskiej, która mieści się w Zamku w pięciu salach:

¨        Sala historyczna;
¨        Sala przemysłu włókienniczego;
¨        Sala przemysłu metalowego;
¨        Sala kultury i rzemiosła;
¨        Sala wystawowa – galeria „Pasja”.

            Tylko w 2001 roku do 30-go listopada Izbę Regionalną zwiedziło 1598 osób w tym głównie dzieci i młodzież. Zorganizowano pięć wystaw, a od 1999 – czternaście w galerii „Pasja” na których twórcy kultury naszego miasta przedstawili swoje dokonania.
            Członkowie zarządu odbyli dziesięć spotkań z młodzieżą w szkołach.
            Studenci w oparciu o zbiory Izby Regionalnej napisali sześć prac o tematyce Ziemi Andrychowskiej i Miasta, a obecnie pisze wypracowania aż jedenaście, w tym pracę magisterską.
            W sali historycznej Izby Regionalnej odbywają się również spotkania z innymi organizacjami na przykład: PTTK; filatelistów; Przewodników Beskidzkich; Grupy Twórców „My” a nawet odbyło się spotkanie Samorządowców Andrychowa i Kęt na temat utworzenia powiatu „Kęty – Andrychów”.
            Regionalną Izbę odwiedziła również Telewizja Kraków i Katowice w wyniku którego była emisja programu w Telewizji Regionalnej. W roku 2002 zamierzamy wydać „Informator Izby Regionalnej”.
            Towarzystwo promowało wielokrotnie miasto na przykład na Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych w Warszawie i dwukrotnie na Wojewódzkim Forum w Bielsku-Białej.  W Warszawie eksponowaliśmy swoje prace oraz działalność kulturalną i gospodarczą miasta na wydzielonym stoisku. Ekspozycja nasza cieszyła się dużym powodzeniem – przekazaliśmy dla setek zwiedzających foldery o mieście, zakładach pracy i szereg numerów „Nowin Andrychowskich”.
            Prezes Towarzystwa reprezentuje zachodnią część województwa małopolskiego
w Małopolskiej Radzie Towarzystw Kulturalnych. Członkowie Towarzystwa uczestniczą również w Sesjach Towarzystw Regionalnych w innych miastach.
            Towarzystwo w swej działalności dużą uwagę zwraca na przywrócenie stanu „miejsc historycznych” na przykład przy pomocy Urzędu Miejskiego odbudowano Studnię Kościuszki
i upamiętnia także ludzi którzy sławili się w kraju i na obczyźnie na przykład odsłonięto Tablicę oficerów zamordowanych w Katyniu. Stało się wynikiem zebrania Towarzystwa przy świecach na którym przedstawiono sylwetki zamordowanych oficerów.
            W planie obecnie pragniemy uhonorować ludzi którzy zginęli w czasie II wojny światowej przez budowę obelisku z wyryciem ich nazwisk oraz opracować historię Andrychowa śladem pomników Cmentarza. W tym celu odbyła się pierwsza kwesta w dniu Wszystkich Świętych na Cmentarzu której środki zostaną przeznaczone na odnowienie zabytkowych pomników.
            Na Wniosek Towarzystwa Rada Miejska w Andrychowie nadała nazwy ulic związanych z osobami które wniosły duży wkład pracy w rozwój miasta na przykład Tadeusza Wolfa, Adama Wietrznego a ostatnio „24 października”.
            Celem zintensyfikowania edukacji regionalnej Towarzystwo wystąpiło z inicjatywą ustalenia „Dnia Urodzin Miasta” które zostało uchwalone przez Radę Miejską i zorganizowano 24 października 2001 roku. i zorganizowano pierwszą uroczystość tego dnia Działalność Towarzystwa w ostatnich latach została wzbogacona przez zorganizowanie Sekcji Partnerstwa z Isny.
            Od 1995 roku sekcja zajmuje się promowaniem gminy Andrychów w partnerskim mieście Isny im Allgäu (Badenia-Witembergia, Niemcy) oraz pośrednictwem w kontaktach zarówno między urzędami, jak i innymi organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami i osobami prywatnymi. Nadrzędnym celem sekcji jest rozwijanie tolerancji i zrozumienia obu narodów, kształtowanie pozytywnego obrazu o sobie nawzajem poprzez bezpośrednie kontakty, współpracę na szczeblu miejsko-gminnym oraz w dziedzinie kultury, sztuki i nauki.
            Od roku 1998 sekcja zajmuje się sprawami organizacyjnymi przygotowującymi spotkania partnerskie obu miast w ramach unijnego programu „Twinning towns”. Udziela Urzędowi Miejskiemu (Biuro promocji) bezpłatnych usług doradczych przy formułowaniu wniosków
o dotację do spotkań do Unii Europejskiej. Zajmuje się wyszukiwaniem rodzin chcących ugościć niemieckich partnerów. Włącza się aktywnie w formułowanie i przeprowadzanie programu spotkania. W czasie spotkań wyjazdowych do Isny zajmuje się całkowitą organizacją wyjazdu od planowania z partnerem niemieckim programu spotkania, przez zorganizowanie transportu, spotkania informujące i zapoznające z programem, aż do zabezpieczenia uczestnikom wyjazdu tłumacza oraz wykonania sprawozdania ze spotkania potrzebnego do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.
            Od dwóch lat sekcja zajmuje się wymianą dzieci i młodzieży. Przygotowuje program wymiany, zajmuje się organizacją i pozyskiwaniem funduszy z fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Na sierpień 2002 roku zaplanowane jest kolejne spotkanie dzieci i młodzieży.
Na prośbę anglistów z andrychowskiego liceum znaleziono partnerów w gimnazjum Isny do współpracy w ramach programu Comenius.
           

            W roku 1998 sekcja pośredniczyła w zorganizowaniu pobytu muzyków uczestniczących
w Międzynarodowej Orkiestrze Młodzieżowej Isny (udział wzięło wtedy trzech muzyków
z gminy andrychowskiej; w przyszłym roku od 8-go do 15-go lipca 2002 roku odbędzie się powtórnie ta sama impreza, również i tym razem zaproszono naszych muzyków do wspólnego muzykowania).
            W tym samym roku sekcja pomogła uczennicy andrychowskiego liceum w podjęciu nauki
i później studiów w prywatnej szkole wyższej w Isny (Naturwissenschaftliche Akademie).
Sekcja pomogła w promowaniu andrychowskiej sztuki (wystawy J. Zielińskiego i M. Płonki w Isny: udział artystów andrychowskich w projekcie Kunstpfad).
            Nasi niemieccy partnerzy z Towarzystwa Partnerskiego w Isny coraz częściej proszą nas
o pośredniczenie w kontaktach i pomocy w nawiązywaniu ich, między innymi z kościołem katolickim (katolicki chór Isny zainteresowany jest współpracą z takim samym chórem andrychowskim) oraz klubami sportowymi (piłkarze 40-50 letni są zainteresowani nawiązaniem kontaktów z piłkarzami w ich wieku z Andrychowa).
            Kontaktów jest coraz więcej, do tej pory trzystu pięćdziesięciu Andrychowian miało okazję do bezpośrednich kontaktów z Niemcami dzięki działalności Sekcji Partnerstwa z Isny.
            W lutym 2002 roku odbędzie się kolejne spotkanie partnerskie w Isny, około 45-ciu Andrychowian będzie miało okazję poznać Isneńczyków i ich urocze miasto.

            Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za pomoc, wsparcie i współpracę Radzie Miejskiej i Zarządowi Miejskiemu a szczególnie mgr inż. Tadeuszowi Woźniakowi – Burmistrzowi Miasta.
            U progu XXI wieku trzeba naszą energię, mądrość i aktywność skierować do wezwań przyszłości, by nasze miasto nadążało w jej rozwoju na równi z innymi, by w naszej „Małej Ojczyźnie” budować Społeczeństwo Obywatelskie które jest najważniejszym czynnikiem przemian w środowisku lokalnym

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza