piątek, 1 grudnia 2017

Archiwizacja Części Zasobu TMA- etap 1

Zadanie „Archiwizacja Części Zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa - Etap I” zostało sfinansowane w 70,77 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017” organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.


Czas trwania projektu: lipiec-grudzień 2017 r.
Całkowity koszt projektu: 22 169,50 zł.

Realizacja projektu umożliwiła zewidencjonowanie i opracowanie części zasobu archiwalnego znajdującego się w posiadaniu TMA. Ułatwi to pracę osobom chcącym skorzystać z archiwaliów do celów naukowych, genealogicznych, wydawniczych, czy też edukacyjnych, które będą mogły zapoznać się z zawartością poszczególnych zespołów (do celów archiwizacyjnych i ewidencyjnych stosujemy profesjonalny System Muzealny MONA, zakupiony przez Urząd Miasta i Gminy Andrychów) lub przygotowanych podczas realizacji projektu i bezpłatnie udostępnianych pomocy archiwalnych (inwentarze, indeksy). Prace związane z opracowaniem materiałów archiwalnych, zwłaszcza na etapie zapoznania się z dokumentacją będącą przedmiotem prac porządkowych i rozpoznania przynależności zespołowej, przyczyniły się również do poszerzenia wiedzy na ich temat, gdyż związane z tym były działania mające na celu identyfikację poszczególnych archiwaliów i poznanie historii ich powstania. Przeprowadzenie archiwizacji zasobów archiwalnych TMA doprowadzi też do zabezpieczenia zwłaszcza tych archiwaliów, które ze względu na zły stan fizyczny są szczególnie narażone na zniszczenie. Poniżej prezentujemy wybór fotografii dokumentujących realizację projektu.


W zakładce Inwentarze będziemy prezentować przygotowane inwentarze w postaci elektronicznej zawierającego przynajmniej:
a) wstęp zawierający informacje o zbiorze archiwalnym i jego twórcy,
b) wykaz zinwentaryzowanych jednostek archiwalnych, zawierających  takie dane, jak: sygnatura (unikalny identyfikator numeryczny dla każdej jednostki w obrębie zbioru), tytuł jednostki, daty skrajne jednostki, język materiałów archiwalnych oraz opis zewnętrzny jednostki (tzn. takie elementy opisu)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz